Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:
Część Nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi nr 544 k/m. Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego.
Część Nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w miejscu istniejącego mostu nad rzeką liwą, w km 45+512 drogi nr 515 w m. Kamieniec wraz z konieczna przebudową lokalnej infrastruktury, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/75/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2017-11-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał nr 1 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Część Nr 1

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2017-11-14

wróć