Głównej zawartości

Zadania

Podstawowe zadania ZDW w Olsztynie wynikają z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami):

 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci dróg wojewódzkich,
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
  z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych  i zabezpieczających,
 11. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy
  lub utrzymania dróg, 
 13. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów,
  gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 15. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 16. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Dodatkowo ZDW realizuje zadania wynikające z rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006):

 1. przyjmowanie, rozpatrywanie i analiza wniosków  dotyczące organizacji ruchu,
 2. opracowywanie własnych, rozpatrywanie obcych i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 3. realizacja własnych zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 4. nadzór nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami obcymi,
 5. nadzór i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
 6. prowadzenie analiz istniejącej organizacji ruchu, w szczególności  w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności.