Głównej zawartości

Statut

Załącznik do uchwały
nr XXIV/563/17
Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 21 lutego 2017 r.

STATUT
ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

§ 1

Zarząd Dróg Wojewódzkich zwany dalej „Zarządem Dróg" jest samorządową jednostką budżetową będącą zarządem dróg wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 2

Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Olsztyn a teren działania obejmuje Województwo Warmińsko-Mazurskie.

§ 3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązków zarządcy drogi wynikających
z obowiązujących przepisów prawa w tym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnienie ich na żądanie uprawnionym organom;
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom, środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami
i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
20) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
21) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa
w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;

§ 4

Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

§ 5

1. Działalnością Zarządu Dróg kieruje Dyrektor zwany dalej „Dyrektorem", zatrudniany przez Zarząd Województwa.
2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań określonych przepisami ustawy o drogach publicznych oraz innymi przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Dyrektor kieruje Zarządem Dróg przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego
w sprawach finansowych oraz przy pomocy naczelników wydziałów, kierowników rejonów dróg i kierowników zespołów.
4. Dyrektor Zarządu Dróg może powoływać w razie potrzeby stałe lub doraźne zespoły doradcze i opiniodawcze, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania oraz zasady obsługi zespołu.
5. Zarząd Dróg reprezentuje Dyrektor.

§ 6

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy oraz Rejonów Dróg określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora Zarządu Dróg i zatwierdzany przez Zarząd Województwa.

§ 7

Działalność Zarządu Dróg finansowana jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870) oraz ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2251, ze zm.).

§ 8

1. Dyrektor składa Zarządowi Województwa co najmniej raz na kwartał sprawozdanie
z działalności Zarządu Dróg.
2. Działalność Zarządu Dróg podlega kontroli Zarządu Województwa oraz innych organów stosownie do przepisów prawa.
3. Zarząd Dróg prowadzi politykę informacyjno-medialną w zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg, budowy i utrzymania dróg będących w jego zarządzie oraz pozostałej działalności.

§ 9

Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.