Głównej zawartości

Petycje

 

 

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2022 roku
W roku 2022 do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wpłynęła 1 petycja, dotycząca współpracy ZDW Olsztyn z Kancelarią Prawną. Po jej rozpatrzeniu nie stwierdzono wskazywanych nieprawidłowości, w związku z tym nie podjęto działań korygujących.


Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.