Głównej zawartości

Uzgodnienia i Zajmowanie Pasa Drogowego

Uzgodnienia i Zajmowanie Pasa Drogowego


Zajmowanie Pasa Drogowego


Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie dotyczy w szczególności:

 • Prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
 • Włączenia pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
 • Wydzielenie pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 • Umieszczania reklam w pasie drogowym (wyłącznie na obszarze zabudowanym),
 • Innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

Przed wystąpieniem do zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie odcinka pasa drogowego Inwestor winien wykonać wszelkie uzgodnienia dotyczące lokalizacji inwestycji w pasie drogowym i jego sąsiedztwie oraz w zakresie kolizji z drogami wojewódzkimi.

Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego oraz wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (według zamieszczonych poniżej wzorów) należy złożyć u zarządcy drogi, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora lub jego kopia (jeżeli wniosek składa Wykonawca) zgodnie z art. 33 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • dowód opłaty skarbowej na złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Informacja o opłatach za zajęcie pasa drogowego:
Opłatę za zajęcie pasa drogowego zarządca drogi pobiera zgodnie z:

 1. Uchwałą nr XIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726) zmienioną uchwałami:
  1. nr XLI/841/14 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 listopada 2014r., poz. 3669)
  2. nr XXIII/534/16 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiegoz dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 lutego 2017r., poz. 596)

Wyliczoną opłatę zajmujący pas drogowy zobowiązany jest wpłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji na rachunek ZDW:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 15 1090 2718 0000 0001 4650 1852

podając datę i numer decyzji, której dotyczy opłata. Nie zapłacenie w terminie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego podlegać będzie przymusowemu ściągnięciu należności w trybie egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Zajmujący pas drogowy jest obowiązany powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót
i przywróceniu odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. Zarząd drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.

Jeżeli w 24 miesięcy od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego odcinka pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót, zarząd drogi powiadamia o tym zajmującego pas drogowy oraz określa termin usunięcia wad. W razie zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty ustalanej zgodnie z art. 40, ust. 4-6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się samowolne zajęcie pasa, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Uwaga! Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania urobku, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych:

            - art. 20 pkt 8, art. 39 art. 40

 • § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Uchwała nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Budowa lub przebudowa zjazdu

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, budowa nowego lub przebudowa istniejącego zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych, utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Przy budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej obowiązuje następujący tryb postępowania:

ETAP I Zezwolenie na lokalizację zjazdu

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.

1.1. Do wniosku należy załączyć:

 • kopię mapy zawierającą: lokalizację zjazdu, przebieg drogi;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako działka/ki nr ........... na cele budowlane;
 • plan orientacyjny w skali 1:10000 ÷25000 (ewentualnie);
 • kopię decyzji o warunkach zabudowy terenu (jeżeli była wydana) lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub miasta;
 • dowód dokonania opłaty skarbowej (82,00 zł) na konto Urzędu Miasta w Olsztynie, tytuł przelewu: „za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr";
 • pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową 17 zł  w przypadku, gdy wniosek składa osoba upoważniona przez właściciela nieruchomości.

 1.2. Informacja o opłatach skarbowych:

-        wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, według stawki określonej w części III ust. 44 pkt 2 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

-        złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł, według stawki określonej w części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

1.3. Zwolnienia z opłaty skarbowej:

-        Wydanie decyzji dla inwestycji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

-        Wydanie decyzji dla organów administracji państwowej i samorządowej nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

1.4. Sposób uiszczenia opłaty skarbowej:

- opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej - Urzędu Miasta Olsztyn Pl. Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat lub na rachunek ww. Urzędu:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

2. Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej, w której zostaną określone także parametry techniczne zjazdu – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

Od decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wzór wniosku do pobrania

ETAP II Budowa zjazdu

1. Projekt techniczny zjazdu w zakresie konstrukcji i rozwiązań geometrycznych podlega uzgodnieniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - w Wydziale Dróg.

2. Przed złożeniem wniosku na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

3. Zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, w związku z tym projekty organizacji ruchu – na czas budowy zjazdu należy zatwierdzić w odpowiednim terenowo Rejonie Dróg Wojewódzkich (w Elblągu, Kętrzynie, Olecku lub Nidzicy).

Projekty stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Uwaga:

W przypadku wybudowania lub przebudowania zjazdu bez zezwolenia  zarządcy drogi, ZDW  zgłasza ten fakt właściwemu organowi nadzoru budowlanego w celu prowadzenia dalszego postępowania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych:

          - art. 29 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 29a ust. 1, 2, 3, art.30, art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt.1, ust. 3, 4,10, 11, 12, 13.

 • Uchwała nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym.

Uzgodnienie podziału działki przy drodze wojewódzkiej w zakresie obsługi komunikacyjnej

Uzgodnienia dokonuje się na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Jednym z warunków umożliwiających podział ewidencyjny nieruchomości jest - zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami- zapewnienie projektowanym do wydzielenia działkom dostępu do drogi publicznej, ale za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienia dla tych działek innych służebności drogowych.

Dostęp do drogi publicznej nie jest pojęciem tożsamym ze zjazdem z drogi. Położenie działki przy drodze wojewódzkiej nie oznacza, że zarządca drogi jest zobowiązany do udzielenia jej właścicielowi zgody na wykonanie zjazdu.

Powyższe uzgodnienie z zarządcą drogi sposobu podziału działek, pozwoli na prawidłowe zaprojektowanie zjazdów do poszczególnych działek.

 Wzór wniosku do pobrania


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA TERENIE PASA DROGOWEGO


- Plan terenu w skali 1: 500 lub 1:1000 ze szczegółową lokalizacją tablicy.
- Opis dokładnej lokalizacji wnioskowanej tablicy reklamowej, takich jak.:

 • Numer i nazwa drogi oraz kilometraż,
 • Odległość od krawędzi jezdni do najbliższej krawędzi wnioskowanej tablicy reklamowej,
 • Odległość wnioskowanej tablicy reklamowej od najbliższych skrzyżowań (w obie strony),
 • Wymiar wnioskowanej tablicy reklamowej oraz określenie czy jest ona dwustronna czy jednostronna.
 • Okres umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym.
 • Sposób posadowienia wnioskowanej tablicy reklamowej.
 • Rysunek wnioskowanej tablicy reklamowej lub szczegółowy opis szaty graficznej.
 • Informację, czy wnioskowana tablica będzie wyposażona w oświetlenie zewnętrzne lub wewnętrzne i czy zawierać będzie elementy odblaskowe.

  W przypadku umieszczenia reklamy na słupach oświetleniowych lub energetycznych winna być dołączona zgoda ich właścicieli.

STAWKI OPŁAT za zajęcia elementu pasa drogowego

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego podano zgodnie z uchwałą nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko - mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726 z późn. zm.)