Głównej zawartości

Projekty organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu

I. Podstawa prawna:

Podstawą prawną związaną z zarządzaniem ruchem jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Zgodnie z zarządzeniem nr 115/2017 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury rozpatrywania wniosków dotyczących zarządzania ruchem na drogach i wykorzystania dróg wojewódzkich w sposób szczególny, obowiązki i zadania Organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich pełni Biuro ds. dróg Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

II. Złożenie wniosku:

Projekty organizacji ruchu należy składać w czterech egzemplarzach (jeden projekt pozostaje w organie zarządzającym ruchem, kolejny przekazywany jest do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, trzeci przekazywany jest do właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich celem sprawowania nadzoru nad dokonywaną zmianą w organizacji ruchu - czwarty egzemplarz przekazywany jest wnioskodawcy).

Projekt powinien zawierać:

  1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
    1. lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
    2. dla stałych organizacji ruchu - parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  6. nazwisko i podpis projektanta.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być bezwzględnie dołączone opinie:

1) komendanta wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę krajową lub wojewódzką, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;

4) zarządu drogi

5) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 (§ 6 ust.2.Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii. § 6 ust.3.W przypadku zamknięcia drogi dla ruchu lub wprowadzenia na drodze ograniczenia ruchu powodującego konieczność prowadzenia objazdów drogami różnej kategorii, czasową organizację ruchu zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi, na której wprowadzono ograniczenia).

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Kompletne projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu zawierające stosowne uzgodnienia i opinie należy składać w Biurze ds. dróg Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. tel. 89/512-58-12 lub 512-58-11 / 13

Jeżeli wnioskodawcy (projektantowi) chodzi o uzyskanie wyłącznie opinii zarządcy drogi, to projekty tymczasowej organizacji ruchu (na czas wykonywania robót w pasie drogowym) należy składać we właściwym Rejonie Dróg Wojewódzkich, natomiast projekty stałej organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28, 10-602 Olsztyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie tel.: 526-19-27.