Głównej zawartości

Odszkodowania za szkody komunikacyjne

ODSZKODOWANIA ZA STRATY POWSTAŁE NA DROGACH Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządzającym drogami wojewódzkimi regionu jest Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zatem zgodnie z art. 420  § 1 kodeksu cywilnego zarząd ponosi odpowiedzialność cywilną wobec użytkowników dróg. Jest więc zobowiązany do wypłaty odszkodowania lecz po wykazaniu, kto ponosi winę za szkodę.
W celu uzyskania odszkodowania poszkodowany winien udokumentować daną szkodę. Należy zgłosić szkodę policji, która zobowiązana jest sporządzić notatkę, w której stwierdzi, co było przyczyną wypadku.

Roszczenie o odszkodowanie musi być pisemne. We wniosku należy dokładnie opisać przebieg zdarzenia, określić na jakim odcinku drogi nastąpiło zdarzenie i dołączyć dokładny opis uszkodzenia danego pojazdu. Do wniosku winny być dołączone oświadczenia świadków zdarzenia, jak również ewentualne rachunki za naprawę pojazdu, zdjęcia z miejsca zdarzenia drogowego oraz kopia dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu. Całość dokumentacji poszkodowany składa do ubezpieczyciela za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Zdarzenia występujące na drogach wojewódzkich są ubezpieczone przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA., ul. Hestii 1 ; 81-731 Sopot. Zakład ubezpieczeń, po rozpatrzeniu danej szkody podejmuje decyzje odnośnie wypłaty odszkodowania.

Informacje dotyczące spraw związanych z odszkodowaniem za szkody powstałe na drogach wojewódzkich można uzyskać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pod numerem telefonu 526-19-40.

 

Zgłoszenia szkód należy dokonywać pod adresem mailowym: szkody@zdw.olsztyn.pl


 
Wzory wniosków:
 
 

 

 
Informację wytworzyła:
Sylwia Achramowicz
Tel (89) 526 19 25