Głównej zawartości

Korzystanie przez przewoźników z przystanków (zatok) autobusowych na drogach wojewódzkich

I. Podstawa prawna:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wydaje warunki korzystania z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez ZDW na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z 2001 r.).

II. Złożenie wniosku:

W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków (zatok) autobusowych  należy  przedłożyć 30 dni przed rozpoczęciem wykonywania regularnych przewozów do Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Olsztynie następujące dokumenty:

  1. wniosek;
  2. rozkład jazdy:
  3. mapkę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy.

Rozkład jazdy winien uwzględniać wyłącznie przystanki komunikacyjne ujęte w uchwale  nr XLVII/679/23 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 lutego 2023 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz wykaz przystanków komunikacyjnych określone są w/w uchwale.

 

 

III. Rozkłady jazdy:

Operatorzy i przewoźnicy posiadający właściwą zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, mają obowiązek przekazać rozkłady  jazdy zarządzającemu przystankami, celem jej zamieszczenia na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy (zgodnie z § 11 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r.   w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451)).

Forma rozkładów jazdy, winna odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 2 pkt 14 do w/w uchwały.

Rozkłady jazdy winne być przekazane zarządzającemu przystankami nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania regularnych przewozów.

Brak rozkładów jazdy umieszczonych na przystankach będzie skutkował cofnięciem zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych z uwagi na nie stosowanie się do zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zgodnie z zał. nr 2 pkt 14 do wyżej cytowanej uchwały.

O terminie umieszczenia rozkładów jazdy należy powiadomić ZDW w Olsztynie oddzielnym pismem.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o korzystanie z przystanków należy składać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Inżynierii Ruchu tel.: 526-19-27.