Głównej zawartości

Ochrona Dróg


Utrzymanie Dróg >>Ochrona Dróg
Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.) dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdów ciężarowych poruszających się po sieci dróg wojewódzkich nie może przekraczać - 8t (78,4 kN)

Uwaga!
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262 z 2003 r.) przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożonych z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w których odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m.
1. dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zachowaniem powyższych wymagań, nie może przekraczać:
a) pojazdu pojedynczego, z wyłączeniem naczepy:
dwuosiowego, z zastrzeżeniem litery b) - 18 t
trzyosiowego pojazdu samochodowego- 25 t
czteroosiowego pojazdu samochodowego- 32 t
dwuosiowego autobusu o zawieszeniu kół pneumatycznych lub równoważnych - 18 t
trzyosiowego - 28 t
autobusu przegubowego - 28 t
b) pojazdu członowego lub zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy:
o liczbie osi nie większej niż cztery - 36 t
o liczbie osi większej niż cztery, z zastrzeżeniem pkt c) - 40 t
c) pojazdu członowego składającego się z trójosiowego pojazdu silnikowego i trójosiowej naczepy, przewożącego 40-stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym - 44 t
2. Szerokość pojazdu nie może przekraczać 2,55 m - szerokość ta nie obejmuje lusterek na przegubowych wysięgnikach, świateł umieszczonych na bokach pojazdu oraz elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego
a) Szerokość pojazdu ciężarowego z nadwoziem rodzaju furgon może wynosić 2,60 m,
jeżeli jego ściany są wyposażone w izolację termiczną
3. Wysokość pojazdu nie może przekraczać 4,00 m.
4. Długość pojazdu nie może przekraczać:
pojazdu pojedynczego ( z wyłączeniem naczepy i autobusu) - 12,00 m
pojazdu członowego - 16,50 m
zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy - 18,75 m
zespołu złożonego z trzech pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd wolnobieżny lub ciągnik rolniczy - 22,00 m
Jeżeli w trakcie kontroli pojazdu, stwierdzone zostanie przekroczenie choćby jednego dopuszczalnego parametru pojazdu (zespołu pojazdów), a przejazd będzie wykonywany bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w celu ukarania przewoźnika (właściciela pojazdu) karą za stwierdzony przejazd pojazdem nienormatywnym.
Kary za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia ustalane są w oparciu o art. 13 ust.2b oraz załącznik do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Przejazd po drogach publicznych pojazdów zarejestrowanych w kraju lub za granicą, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości parametrów określonych art. 61 ustawy prawa o ruchu drogowym, zwanych dalej "pojazdami nienormatywnymi" dozwolony jest tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.

oprac. K. SZYMOŁON