Głównej zawartości

Przejazdy nienoramtywne

PRZEJAZDY NIENORMATYWNE Przejazd po drogach publicznych pojazdów zarejestrowanych w kraju lub za granicą, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne wielkości parametrów określonych art. 61 ustawy prawa o ruchu drogowym, zwanych dalej "pojazdami nienormatywnymi" dozwolony jest tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia.
1) Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych wydaje się:
a) na czas nieokreślony,
b) na czas określony w zezwoleniu,
c) na jednokrotny przejazd w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie.
2) Zezwolenia, o których mowa w pkt a i b wydaje starosta
3) Zezwolenia, o których mowa w pkt 3 wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, po uzgodnieniu z właściwymi dla trasy przejazdu zarządcami dróg, jeżeli istnieje możliwość wyznaczenia trasy przejazdu, ze względu na stan techniczny drogi i innych obiektów budowlanych występujących w jej otoczeniu.

Z uzyskania zezwolenia zwolnione są:
- pojazdy straży pożarnej biorące udział w akcjach ratowniczych,
- pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych oraz pojazdy używane w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych, Policji lub Straży Granicznej.
4) Szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1763)

Zezwolenia na czas określony wydaje STAROSTA na przejazdy po drogach publicznych znajdujących się na obszarze jednego powiatu dla:
- pojazdu nienormatywnego, którego długość jest większa od dopuszczalnej, określonej w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów, nie więcej niż o 2,0 m, a szerokość nie przekracza 3,0 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne,
- zespołu pojazdów bez ładunku, którego szerokość nie przekracza 3,0 m, długość nie przekracza 22,0 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne.

Zezwolenia, o których mowa powyżej wydaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
Zezwolenia na czas nieokreślony wydaje STAROSTA na przejazdy po drogach publicznych znajdujących się na obszarze powiatu pojazdu nienormatywnego wolnobieżnego lub ciągnika z maszyną zawieszaną, których szerokość nie przekracza 3,5 m, natomiast masa całkowita, naciski osi, długość i wysokość są normatywne.
Zezwolenia na jednokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie wydaje GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD na przejazd po drogach publicznych na obszarze kraju dla pojazdu lub zespołu pojazdów, którego masa całkowita, naciski osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach określających warunki techniczne pojazdów.
Zezwolenie, o których mowa powyżej wydaje się na okres nie dłuższy niż 14 dni.

W celu uzyskania zezwolenia wnioskodawca (przewoźnik) zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek wzór wniosku
Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych może być wydane tylko w przypadku przewożenia ładunków które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone i przewożone innymi środkami transportu.


Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego