Głównej zawartości

Zieleń w pasie drogowym

I. ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM
Utrzymanie we właściwym stanie drzew i krzewów należy do obowiązków władających nieruchomościami, na których one rosną. Usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w formie decyzji administracyjnej, wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem – do wniosku dołącza się jego zgodę. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wycięcie drzewa na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody wymaga uzyskania zgody odpowiednio dyrektora parku narodowego albo organu, który uznał dany obszar za rezerwat przyrody.
Wydanie zezwolenia uzależnione może być od przesadzania drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
Na potrzeby utrzymania zieleni przydrożnej przyjmuje się definicję pasa drogowego jako granice działek ewidencyjnych (geodezyjnych). Dane są dostępne na stronie internetowej: www.geoportal.gov.pl/
II. DRZEWA USUWANE PRZEZ ZARZĄD DROGI
Zgodnie z art. 20 pkt. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
Zarządca drogi dokonuje wyrębu drzew i krzewów:
 zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeśli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,
 uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
 obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia,
 zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, ograniczających widoczność użytkownikom dróg w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg,
 zagrażających bezpieczeństwu osób oraz mienia znajdującego się na działkach przyległych do pasa drogowego.
Opis postępowania w przypadku konieczności usunięcia drzew / krzewów rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej:

1. Zainteresowany składa wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie / lub do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg (np. Elbląg, Kętrzyn, Nidzica, Olecko).
2. Na podstawie wniosku ustalana jest zasadność takiej wycinki i ewentualnie prowadzone są dalsze czynności związane z uzyskaniem stosownego zezwolenia Wójta lub Burmistrza.
3. Po weryfikacji zarząd drogi wpisuje drzewa / krzewy do planu wyrębu, a następnie występuje do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na ich wycinkę.
4. Organ właściwy do wydania pozwolenia (komisja powołana przez Wójta lub Burmistrza) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, a następnie dokonuje oględzin drzew oraz sporządza protokół z oględzin planowanych do wycinki drzew w zakresie oceny ich stanu zdrowotnego oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Zapisy zawarte w tym protokole mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie.
5. W przypadku, gdy w obrębie zadrzewień komisja stwierdzi występowanie gatunków chronionych (np. roślin, zwierząt lub grzybów) postępowanie zostaje zawieszone, a wnioskodawca (tu.: zarząd drogi) musi uzyskać odrębne pozwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną – czyli na ich zniszczenie lub przeniesienie. Decyzja ta będzie stanowić rozstrzygnięcie tzw. zgadnienia wstępnego.
6. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów organ (Wójt lub Burmistrz) odwiesza postępowanie i niezwłocznie przesyła do uzgodnienia projekt decyzji zezwalającej na wycinkę wraz z aktami sprawy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
7. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu sprawy uzgadnia projekt decyzji
w formie postanowienia.
8. Wójt lub Burmistrz wydaje pozwolenie na wycinkę drzew / krzewów w formie decyzji.
9. Wycinka drzew / krzewów może nastąpić wyłącznie po terminie, w którym decyzja zezwalająca na usunięcie drzew / krzewów stała się ostateczna.

Uwaga: zgodnie z art. 83a ust. 2a Ustawy o ochronie przyrody – zezwolenie na usunięcie drzewa
w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.


Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy oraz numer telefonu do kontaktu,
2) lokalizacje drzew/krzewów ze wskazaniem miejscowości lub odcinka drogi, ulicy lub nr drogi,
3) ilość drzew w sztukach oraz ewentualnie gatunek drzewa,
4) uzasadnienie/przyczynę złożenia wniosku o usunięcia drzewa lub krzewu,
5) plan sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.

Uwaga:
Wzór wniosku: do pobrania.
Wniosek może być wniesiony pisemnie, faxem, pocztą e-mail lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
W celu procedowania sprawy, Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku Oświadczenia – zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zamieszczonym na niniejszej stronie Załącznikiem lub umieścić poniższy zapis na Wniosku o wycinkę:
„Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez Administratora Danych Osobowych – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn, w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania powyższej zgody w każdym czasie.
………….………………………………
data, miejsce, podpis osoby wnioskującej
Odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.”

III. DRZEWA USUWANE NA KOSZT WNIOSKODAWCY

W szczególnych przypadkach Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie może wydać Wnioskodawcy akceptację wycinki, co skutkuje potrzebą indywidualnego starania się o uzyskanie stosownej decyzji na wycinkę. W takim przypadku Wnioskodawca dokonuje wycinki drzew na własny koszt i własnym staraniem tj. występuje o zajęcie pasa drogowego zgodnie z procedurą zamieszczoną w zakładce Procedury w Urzędzie / Uzgodnienia i zajmowanie pasa drogowego.
W przypadku budowy lub przebudowy zjazdu z drogi krajowej na projekcie budowlanym (przedkładanym do uzgodnienia w tut. Zarządzie) projektant winien wrysować trójkąty widoczności dla wnioskowanego zjazdu, aby jednoznacznie określić drzewa rosnące w polu widoczności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430). Jeżeli ZDW uzna wniosek strony za zasadny, to wystawi wnioskodawcy zgodę/upoważnienie do działania w imieniu zarządcy drogi w celu uzyskania decyzji zezwalającej usunięcie drzew lub krzewów. Wnioskodawca po uzyskaniu niezbędnych zgód dokonuje wycinki drzew na własny koszt i własnym staraniem, z wcześniejszym poinformowaniem właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich.

IV. TERMINY

Czas na pozyskanie wszystkich dokumentów związanych z wycinką drzewa lub krzewu wynosi co najmniej 3 miesiące (90 dni), gdyż wymaga współdziałania Zarządcy Drogi – Wójta lub Burmistrza – oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, co do zasady powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. Czas poza sezonem lęgowym to od 16 października do końca lutego.

Uwaga:
Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.
Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych. Ich usuwanie reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)
Wszelkie informacje na temat utrzymania zieleni, usuwania drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich można uzyskać pod numerem tel. 89 / 526-19-25.

Obowiązujące akty prawne:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.