Głównej zawartości

Informacje nieudostępnione

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP ZDW Olsztyn, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Nasz adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
tel. ( 0-89 ) 526-19-00
fax ( 0-89 ) 539-98-76

e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.