Głównej zawartości

Zamówienia publiczne

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro, prowadzone są za pomocą Platformy przetargowej, pod linkiem:

https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html.

Pełna dokumentacja przetargowa dotycząca przedmiotowych postępowań  znajduje się pod linkiem wskazanym powyżej.Dostęp dla Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

Zamawiający przypomina, że postępowania o wartości przekraczającej równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, są prowadzone w formie elektronicznej i komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie do skutecznego złożenia oferty w ww. postępowaniach jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców: tel. (+48) 71 787 37 57; (+48) 71 787 35 34; (+48) 71 787 37 27, pon. – pt.: 8:00 – 16:00, e-mail: helpdesk@logintrade.net

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowania o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro są prowadzone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp”.