Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019
z dnia 20 marca 2019r.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko Kierownik Działu Drogowo-Mostowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy
Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu budownictwa lądowego
  o specjalności drogowej lub mostowej.
 3. Doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej  - zgodnych z wymaganiami  
 4. Umiejętność i skuteczność działania w sytuacjach trudnych, stresujących, a także pod presją czasu.
 5. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.
 6. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność kierowania zespołem.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 10. Umiejętność pracy na komputerze oraz w Internecie, obsługa programu Microsoft.
 11. Prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie pracy i nadzór nad pracą Działu Drogowo-Mostowego.
 2. Opracowywanie propozycji do planów inwestycji i remontów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 3. Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.
 4. Nadzór nad realizacją przeglądów bieżących obiektów inżynierskich. Nadzór nad realizacją robót inwestycyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania w zakresie dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 5. Współpraca z wydziałami ZDW w zakresie nadzoru i odbioru robót.
 6. Koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony mostów.

I. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę.
Wyjazdy po terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Budynek nie dostosowany dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu lutym 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył 6%.
V. Dokumenty:
a.  wymagane

 1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 1. dodatkowe

 

 1. Życiorys zawodowy.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
 3. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:dokumenty należy składać do dnia   02.04.2019r. 
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29; 13-100 Nidzica.
VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata  klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Drogowo-Mostowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2019r. i prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
  e-mail: iod@zdw.olsztyn.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
  w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 kodeksu pracy i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i/lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

W pozostałych przypadkach dane osobowe nie objęte powyższą podstawą prawną (np. wizerunek kandydata, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

 

Opracowała:                                                                            Zatwierdził:

Elżbieta Górska                                                                                     Waldemar Królikowski