Głównej zawartości

Ogłoszenie o naborze nr 25/2020
z dnia 3 lipca 2020r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty w Zespole ds. Inwestycji Własnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym.
2. Doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy.
3. Znajomość przepisów prawa z obszaru budownictwa, w tym szczególności ustawy Prawo budowlane, oraz aktów wykonawczych do ustawy.
4. Umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz ich wykorzystanie przy wykonywanych zadaniach.
5. Umiejętność pracy na komputerze- Microsoft Office.
6. Prawo jazdy kat. B.
7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
10. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

b. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu drogowym lub mostowym.
2. Doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku.
3. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
4. Doświadczenie praktyczne z kierowania robotami budowlanymi.
5. Doświadczenie w planowaniu, realizacji oraz wycenie robót budowlanych.
6. Znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
7. Znajomość programu AutoCad.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Prowadzenie postępowań przetargowych do 30 tyś Euro.
3. Nadzorowanie robót budowlanych podlegających zgłoszeniu o zamiarze wykonania robót budowlanych.
4. Udział w odbiorach częściowych i końcowych robót, w tym w rozliczaniu finansowym i rzeczowym Projektu oraz przy przekazaniu zakończonych robót i inwestycji do użytkowania.
5. Składanie zawiadomień/zgłoszeń o rozpoczęciu robót.
6. Występowanie z wnioskami o zezwolenie na użytkowanie wg zapisów decyzji ZRID i Prawa budowlanego.
7. Weryfikacja wniosków materiałowych.
8. Wykonywanie na polecenie Kierownika Zespołu innych prac, wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej Zespołu ds. Inwestycji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia, z przewagą wysiłku umysłowego, 8 godzin na dobę oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
I piętro w budynku nie dostosowanym dla niepełnosprawnych (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu czerwcu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
V. Dokumenty:
a. wymagane
1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

c. dodatkowe

1. Życiorys zawodowy.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust.
3. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin: dokumenty należy składać do dnia 17.07.2020r.
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko Specjalista w Zespole ds. Inwestycji Własnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłoszonego w dniu 3 lipca 2020r. i prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez
1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: iod@zdw.olsztyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 kodeksu pracy i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i/lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
W pozostałych przypadkach dane osobowe nie objęte powyższą podstawą prawną (np. wizerunek kandydata, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Opracowała: Paulina Bogdanowicz

Zatwierdził:

 Waldemar Królikowski