Głównej zawartości

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

I. Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.2012.1137 z późn. zmianami) zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Zgodnie z zarządzeniem nr 115/2017 Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury rozpatrywania wniosków dotyczących zarządzania ruchem na drogach i wykorzystania dróg wojewódzkich w sposób szczególny, obowiązki i zadania Organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich pełni Biuro ds. dróg Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgodnie z art.16 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29 z późn. zmianami) organizowanie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia, w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej.

II. Złożenie wniosku:

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, do organu zarządzającego ruchem na drodze, na której odbywa się impreza.

Jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Wniosek winien być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 2. rodzaj i nazwę imprezy;
 3. miejsce i datę rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy;
 4. przewidywaną liczbę uczestników imprezy;
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy;
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. szczegółowy regulamin imprezy określający zasady zachowania się uczestników imprezy;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie trasy;
 3. program imprezy;
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, określony w art. 65a ust.3 pkt 3;
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego, a w przypadku uszkodzenia - do naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

Organizator imprezy przesyła kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.

III. Obowiązki organizatora:

Zgodnie z art. 65a pkt 1 ww. ustawy organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, jak również :

 1. uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na których ma się odbyć impreza;
 2. współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej lub na drogach przyległych do tych terenów ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową;
 3. sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
  1. listę osób wchodzących w skład służby porządkowej,
  2. pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
  3. rodzaj i ilość środków technicznych oraz miejsce ich rozplakatowania,
  4. rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy,
  5. sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
  6. rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
  7. sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym,
  8. ustalić z Policją terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
  9. uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu pierwotnego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie)
  10. powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
  11. przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

Informacje na temat wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na drogach wojewódzkich województwa warmińsko-mazurskiego można uzyskać bezpośrednio w Biurze ds. dróg Departamentu Infrastruktury i Geodezji (tel. 89/512-58-13 lub 89/512-58-13) bądź w Zespole ds. Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (tel.: 526-19-27).

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny należy składać w Biurze ds. dróg Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole ds. Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (tel.: 526-19-27)