Głównej zawartości

Gdzie

III.      GDZIE – czyli w jakich miejscach miały miejsce wypadki na drogach wojewódzkich

Rodzaj obszaru

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

zabudowany

108

9

21

122

954

niezabudowany

177

29

79

236

1 455

RAZEM

285

38

100

358

2 409

gdzie1 gdzie2

Większość wypadków na drogach wojewódzkich miała miejsce poza obszarami zabudowanymi, udział ten wynosi 55% i znacznie odbiega od średniej dla regionu.

gdzie3 gdzie4

Natomiast ofiary zabite powstałe poza obszarami zabudowanymi stanowią ponad ¾ ogółu ofiar śmiertelnych, proporcja ta jest zbliżona do średniej regionu.

gdzie5 gdzie6

Ofiary ciężko ranne na drogach wojewódzkich zaistniały głównie poza obszarami zabudowanymi – 79%, jednak udział ten znacznie odbiega od przeciętnego dla regionu wynoszącej ½.

Odcinek drogi

wypadki

zabici

ciężko ranni

ranni

kolizje

Odcinek prosty

143

15

45

166

1 471

Zakręt, łuk

63

9

27

82

420

Spadek

14

4

3

14

48

Wierzchołek wzniesienia

2

2

2

4

8

Wzniesienie

9

3

4

13

44

Skrzyżowanie równorzędne

0

0

0

0

5

Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem

47

5

19

70

329

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

0

0

0

0

35

RAZEM*)

285

38

100

358

2 409

*) W związku z możliwością wielokrotnego wyboru, w tabeli podano liczbę wystąpień w danych opcjach, a suma nie jest równa ogólnej liczbie wypadków i ich ofiar.

gdzie7            gdzie8

Do największej liczby wypadków doszło na odcinkach prostych dróg – niezależnie od ich kategorii.

Drogi wojewódzkie wykazują nieco większy udział w odniesieniu do łuków poziomych oraz wzniesień.

gdzie9             gdzie10

Geometria drogi (łuki i wzniesienia) jako czynnik sprzyjający zagrożeniu ma większe znaczenie w odniesieniu do dróg wojewódzkich. Miejsca te generują większy od przeciętnej udział ofiar zabitych.

Skrzyżowania są natomiast bezpieczniejsze niż na pozostałych drogach regionu.

gdzie11             gdzie12

Udział ofiar ciężko rannych na drogach wojewódzkich stanowi niemal wierne odzwierciedlenie udziału wypadków.

Łuki poziome i pionowe zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi są miejscami szczególnie niebezpiecznymi.