Głównej zawartości

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b
  (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Łukasza Rytelewskiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@zdw.olsztyn.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

  W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. Administrator informuje o przysługującym prawie dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.