Głównej zawartości

Informacja o rozpatrzonych petycjach w 2021 roku

W 2021 roku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
nie wpłynęły żadne petycje

 

Stosownie do treści art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji,
a w przypadku, o którym mowa w art. 9 - Sejm, Senat lub organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.