Głównej zawartości

Nabór na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze nr 20/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
poszukuje kandydata na stanowisko informatyka w Zespole ds. Obsługi Informatycznej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Etat: 1
I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe informatyczne i rok pracy.
2. Praktyczne umiejętności z zakresu konfiguracji sieci komputerowych.
3. Znajomość zagadnień informatycznych, obsługa oprogramowania, umiejętność tworzenia stron internetowych oraz ich administrowania.
4. Znajomość działania sieci komputerowych LAN i WAN.
5. Znajomość języka HTML,PHP, szablonów CSS, znajomość bazy MySQL.
6. Posiadanie wiedzy z przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej.
7. Znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami komputerowymi, znajomość oprogramowania Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, Pakiet Office.
8. Umiejętność analizy problemów informatycznych i znajdowanie optymalnych rozwiązań.
9. Prawo jazdy kat. B.
10. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
13. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

b. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie: wyższe informatyczne i min. rok pracy na podobnym.
2. Cechy osobowe: dokładność, opanowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, terminowość, sumienność.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Nadawanie, zmiana i blokowanie uprawnień danemu pracownikowi do systemów informatycznych.
2. Pomoc we właściwej konfiguracji systemu informatycznego zapewniająca jego bezpieczeństwo i ograniczenie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione.
3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania na poszczególnych stacjach roboczych.
4. Świadczenie pomocy technicznej (oprogramowanie i urządzenia) dla pracowników.
5. Okresowa weryfikacja legalności zainstalowanego oprogramowania i licencji na stacjach roboczych poszczególnych pracowników.
6. Zabezpieczenie komputerów przenośnych.
7. Pozostałe działania przewidziane Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności Instrukcją zarządzania systemem informatycznym.
8. Pomoc w realizacji zadań dotyczących wdrażania technik informatycznych wspomagających zarządzanie drogami wojewódzkim oraz funkcjonowanie ZDW z uwzględnieniem zagadnień zakładania i administrowania baz danych, budowy sieci komputerowych.
9. Sprawdzanie poprawności działania aplikacji, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, defragmentacja dysków.
10. Koordynowanie działań w zakresie informatycznej i technicznej obsługi strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej ZDW, w tym zamieszczanie informacji na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych.
11. Administrowanie portalu internetowego GUS w zakresie sprawozdawczości statystycznej ZDW.
12. Serwis naprawczy i prewencyjny sprzętu klasy PC (stacje robocze) i serwerów.
13. Instalacja komputerów i drukarek.
14. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu IT w Zarządzie Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie.
15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Zespołu wynikających ze specyfiki pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę, budynek niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami (wejście do budynku, dostęp do toalet, brak windy, brak podjazdu).
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
V. Dokumenty:
a. wymagane
1. Kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu dokumentujące doświadczenie zawodowe.
2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
3. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

b. dodatkowe

1. Życiorys zawodowy.
2. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 t.j. z dnia 04.03.2022 r. z późn. zm.).
3. Inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin: dokumenty należy składać do dnia 21.06.2024 r.
b. Sposób: dokumenty należy składać osobiście lub listownie (liczy się data stempla pocztowego).
c. Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

VII. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Zespole ds. Obsługi Informatycznej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłoszonego w dniu 12 czerwca 2024r. i prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem: Dotyczy naboru na stanowisko (wskazać nazwę stanowiska, numer oraz datę ogłoszenia o naborze). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Osoby, których aplikacje zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje odrzucone będą do odbioru przez
1 miesiąc po ogłoszeniu wyniku naboru a następnie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (89) 526 19 39 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b a także na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl
Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Pstrowskiego 28b (10-602 Olsztyn), tel.: 89 526-19-00, fax: 89 539-98-76, adres e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl, reprezentowany przez Dyrektora ZDW w Olsztynie.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
e-mail: iod@zdw.olsztyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 22¹ § 1 kodeksu pracy i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i/lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
W pozostałych przypadkach dane osobowe nie objęte powyższą podstawą prawną (np. wizerunek kandydata, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Opracowała:
                                                                                 Zatwierdził:
Paulina Bogdanowicz
                                                                                 Władysław Łukaszuk